Praktyczne przykłady

Projekty uczniowskie

Już sama definicja metody projektu wskazuje na zespołowe i zaplanowane działanie uczniów. Narzędzia Google Apps w swej naturze wspierają prace zespołową i komunikację w zespołach.

Można z nich skorzystać wg następującego klucza:

  1. Wybór tematu: Klasa przygotowuje ankietę wyboru tematu projektu edukacyjnego (Formularz). W wyniku głosowania wybierany jest temat który będzie realizowany przez zespół.
  2. Określenie celów: Za pomocą Dokumentów uczestnicy zespołu projektowego spisują propozycje celów projektu, prowadząc dyskusję, komentują swoje propozycje i okreslają ostateczne cele projektu do osiągnięcia
  3. Zaplanowanie działań: Za pomoca Kalendarza zespół projektowy rozpisuje poszczególne zadania i przydziela osoby odpowiedzialne za ich realizacje
  4. Publiczne przedstawienie rezultatów: Zespół wspólnie buduje Prezentację. Osadza w niej zebrany materiał, teksty, wyniki ankiet, zdjęcia oraz materiały video. Tak przygotowany materiał zespół wyświetla podczas publicznej prezentacji projektu.

Elektroniczne wypracowania

Za pomocą dokumentów Google nauczyciel może w prosty sposób zlecić klasie przygotowanie wypracowania na zadany temat. Nauczyciel może opracować dokument wzorcowy i udostępnić go uczniom do edycji. Po upływie wyznaczonego czasu nauczyciel “odbiera” prawo edycji dokumentu uczniowi. Wykorzystując funkcjonalność komentowania dokumentu nauczyciel dokonuje podsumowania pracy. Uczeń ma bieżący wgląd w komentarze dokonywane przez nauczyciela i może zapoznać się z jego opinią na temat swojej pracy.

W ten sposób nauczyciel może pracować zdalnie również z uczniami czasowo nieuczestniczącymi w zajęciach szkolnych np. z powodów zdrowotnych.

Relacja z wycieczki klasowej

Dzięki prezentacjom klasa może wspólnie zrealizować relację z wyciecki klasowej. Tworząc prezentacje każdy uczestnik może wstawić swoje zdjęcia do prezentacij i zaprezentować swój punkt widzenia. W ten sposób w jednym dokumencie można zebać wrażenia wielu osób co znacznie wzbogaca przekaz i czyni go bardziej rzetelnym. 

Kalendarze dyżurów nauczycieli

Na szkolnej stronie internetowej można zamieścić przygotowany za pomocą Kalendarza Google plan pracy nauczycieli, dyzurów czy plan zajęć pozalekcyjnych. Wpisując do kalendarza godziny przyjęć szkolnego pedagoga, pielęgniarki czy otwarcia biblioteki w znakomity sposób ułatwimy uczniom i rodzicom kontakt z przedstawicielami szkoły i instytucjami w niej działającymi.

W ten sam sposób przygotować można szkolne kalendarium obejmujące terminy ferii, dni wolnych, apeli ogólnoszkolnych, dni patrona, sportu itd.

Prezentacje maturalne

Materiały do prezentacji maturalnej przygotować można w formie witryny internetowej. W znakomity sposób narzędzie to sprawdzi się do zaprezentowania w usystematyzowany sposób tematu prezentacji, wybranej literatury, materiałów pomocniczych w formie zdjęć, dzieł malarskich, filmów, fragmentów utworów muzycznych.

 

Projekt edukacyjny prowadzony jest w zespołach, natomiast praca nad prezentacją maturalną to indywidualna praca ucznia. Uczeń tworzy witrynę z zasobami i udostepnia ją nauczycielowi. Nauczyciel może śledzić postępy pracy ucznia i komentować zgromadzony materiał za pomocą funkcji komentarzy pod zamieszczanymi artykułami.

Organizacja rad pedagogicznych

Całe grono pedagogiczne posiada konta poczty elektronicznej. Dzięki usługom kalendarzy można w efektywny sposób zaplnować pracę grona pedagogiczneogo. Publikować w kalendarzach informacje o planowanych spotkaniach, naradach, zebraniach. W ten sposób wszyscy nauczyciele w tym samym momencie otrzymają informację o wydarzeniu i będą mogli na nnią zareagować potwierdzić swoją obecność lub usprawiedliwić absencję.